Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.       Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die het advocatenkantoor Defreyne-Degryse aan zijn cliënten levert. Wanneer een cliënt een beroep doet op de diensten van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse, wordt hij geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het advocatenkantoor Defreyne-Degryse. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing. Behoudens publicatie of mededeling van een recentere versie uitgaande van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen.

2.       Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 2, lid 2 hierna, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor Defreyne-Degryse. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt aan een aan het advocatenkantoor Defreyne-Degryse verbonden advocaat-vennoot of -medewerker                   . Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse heeft de mogelijkheid om de opdrachten toe te wijzen aan eenieder van de advocaten die deel uitmaken van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse en is ook vrij om de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten. Mits voorafgaand, uitdrukkelijk akkoord van de cliënt, kan het advocatenkantoor Defreyne-Degryse tevens  bepaalde specifieke opdrachten uitbesteden aan andere advocaten die geen deel uitmaken van zijn kantoor.      De cliënt kan op elk ogenblik een einde stellen aan de samenwerking met het advocatenkantoor Defreyne-Degryse, zonder beëindigingsvergoeding. Hij blijft echter in dit geval gehouden om de reeds uitgevoerde prestaties te vergoeden, volgens hetgeen overeengekomen was.

3.       De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse, alle nuttige informatie. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de informatie en van de stukken die hij aanlevert. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet overeenkomstig de afspraken verleent, behoudt Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse zich het recht voor de samenwerking stop te zetten.

4.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse verbindt zich ertoe zijn prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

5.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is onderworpen aan het beroepsgeheim. Het overmaken van brieven, adviezen, procedurestukken, enz. aan zijn cliënten geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse.

6.       De adviezen, contracten, procedurestukken enz. uitgaande van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse. Elk advies dat door het advocatenkantoor Defreyne-Degryse gegeven wordt, dient enkel en alleen voor de cliënt en wordt uitsluitend gegeven in het kader van het desbetreffende dossier. De adviezen van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse mogen niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse.

7.       Iedere aansprakelijkheid van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse beperkt zich tot het bedrag dat in het desbetreffende dossier uit hoofde van de door hem gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt, zoals hierna opgesomd. Indien, om welke reden ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tussenkomt,  is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door het advocatenkantoor Defreyne-Degryse in rekening gebrachte honorarium, zonder dat dit het bedrag van 25.000,00 EUR overschrijdt. In ieder geval vervalt enige vordering tot schadevergoeding indien de vordering niet schriftelijk, binnen het jaar volgend op de sluiting van het dossier, aan het advocatenkantoor Defreyne-Degryse ter kennis werd gebracht.

8.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. Hun beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang verzekerd door middel van een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met navolgende waarborg : 2.500.000 EUR per schadegeval. De cliënt vindt voormelde verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse wordt beperkt tot het bedrag waarvoor het advocatenkantoor Defreyne-Degryse verzekerd is.

9.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse heeft het recht om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden beroep te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz.). Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

10.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent. Hun beroepsaansprakelijkheid is in eerste rang verzekerd door middel van een collectieve verzekering "burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid" bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met navolgende waarborg : 2.500.000 EUR per schadegeval. De cliënt vindt voormelde verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse wordt beperkt tot het bedrag waarvoor het advocatenkantoor Defreyne-Degryse verzekerd is.

11.       Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse heeft het recht om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden beroep te doen op derden niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs, enz.). Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden. Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

12.       De facturen van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van het advocatenkantoor Defreyne-Degryse of op het aangegeven bankrekeningnummer. Bij gebreke aan betaling zijn de nalatigheidsinteresten, zoals voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, verschuldigd, te rekenen vanaf de eerste aanmaning.  De betalings- of valuta kosten zijn ten laste van de cliënt. Iedere betwisting met betrekking tot een factuur moet aan het advocatenkantoor Defreyne-Degryse gericht worden binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

13.       Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door het advocatenkantoor Defreyne-Degryse bemoeilijken of duurder maakt, is het advocatenkantoor Defreyne-Degryse ertoe gemachtigd zijn verplichtingen naar verhouding aan te passen.

14.       De erelonen worden berekend in functie van het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met de afgesproken uurtarieven die variëren tussen de 100,00 EUR en de 175,00 EUR. Erelonen worden vastgesteld rekening houdend met andere gebruikelijke criteria binnen het domein, met inbegrip van het belang van de zaak, de uit te voeren taken, de complexiteit van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt. Het advocatenkantoor Defreyne-Degryse behoudt zich het recht een provisie te vragen voorafgaandelijk aan iedere prestatie.           Een succes fee zal in het bijzonder in rekening worden gebracht in een gerechtelijke  procedure. Wanneer de inzet in geld waardeerbaar is, is de succes fee vastgesteld op een degressief percentage per deel van de inzet, vastgesteld als volgt:

o   Van 10.000 € tot 50.000 €: 10%

o   Van 50.001 € tot 100.000 €: 7,5%

o   Van 100.001 € tot 500.000 €: 5%

o   Van 500.001 € tot 1.000.000 €: 3%

o   Boven 1.000.000 €: 2%

Het bedrag dat als berekeningsbasis dient is:

o   ofwel het bekomen en verkregen bedrag door de eisende cliënt na de onderhandelingen of procedure

o   ofwel het bedrag uitgespaard door de verwerende cliënt ten opzichte van het werkelijke belang van de zaak, d.i. het bedrag dat voor redelijke betwisting vatbaar is door de tegenpartijen (hoofdvorderingen en tegenvorderingen), of die besparing nu het resultaat is van een procedure of van onderhandelingen.

De succes fee wordt enkel in rekening gebracht vanaf een winst of een besparing van ten minste 10.000 EUR. De vergoeding wordt berekend op het bedrag van de hoofdsom, intresten en bijkomstigheden van alle aard. De reeds betaalde basisvergoeding aan honoraria zal worden afgetrokken van deze succes fee. Indien deze succes fee minder is dan de basisvergoeding, dan is alleen die laatste verschuldigd. Bij een gunstig verloop in alle andere hypotheses, kunnen de ereloonstaten worden verhoogd met coëfficiënt van maximaal 2.

15.       Naast het ereloon worden volgende kantoorkosten in rekening gebracht:

· Algemeen forfait administratieve kosten (aanleg dossier, briefwisseling, fotokopie, …): 15% op het ereloon

·  Bijkomende kosten:

° Extra portkosten worden doorgerekend op basis van de werkelijke kostprijs.
°Verplaatsingskosten (m.u.v. rechtbank Brugge en Gent): 0,50 EUR/km
°Parkeerkosten:tegen werkelijke kostprijs
°Gerechtskosten:tegen werkelijke kostprijs

16.       Gemaakte uitgaven (zoals de erelonen van experten en buitenlandse advocaten, reis- en cateringkosten, kosten van koerier- en speciale verzendingsdiensten, van opzoekwerk en het binden van documenten, videoconferentie-installaties, enz.) worden apart vermeld en gefactureerd aan de kostprijs.

17.       Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een  cliënt op basis van  toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen.

18.       Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of ontoepasselijk zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven.

19.       Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.