Expertises

Om een overzicht te geven van welke diensten wij aanbieden, hebben wij een opsplitsing gemaakt per domeingebied. Het is uiteraard onmogelijk om alle aspecten binnen iedere domeingebied te beschrijven. Vrijblijvend kan navraag gedaan of ons kantoor U kan bijstaan.

Handelsrecht

Het voeren van onderhandelingen en opstellen van contracten (koop-verkoop roerend of onroerend goed, distri­butie­con­tracten, fran­chi­se­over­een­koms­ten, huur­con­trac­ten, han­dels­agentuur­over­een­koms­ten, licentie­contracten, con­cessie­con­tracten, enz…), invor­der­ing van open­staande schulden, betwisting van aan­spra­kelijk­heid, aan­nemings­zaken, betwis­tingen inzake intel­lectu­ele eigendom, opstellen alge­mene voor­waar­den

Vennootschapsrecht

Het opstel­len van statuten, aan­deel­hou­ders-/sa­men­wer­kings­over­een­koms­ten, begelei­ding bij uit­brei­ding/in­krimp­ing acti­viteit­en (met even­tueel over­name/ver­koop), over­dracht van aan­delen, oplos­sing geschil­len tussen be­stuur­ders/zaak­voer­ders en/of aan­deel­hou­ders, op­rich­ters en be­stuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid, fusies en over­names, het uit­werken van een business­plan/ven­noot­schaps­struc­tuur

Insolventierecht

Bijstand bij het reorganiseren van ondernemingen via de minnelijke weg of de gerechtelijke weg (wet continuïteit der onder­nemingen), bijstand in het kader van een faillisse­ments­pro­cedure (zowel als schuldenaar bij aangifte van een fail­lisse­ment, of als schuldeiser ten aanzien van een gefailleerde), de vrijwillige stop­zetting van de onder­neming (het vereffenen van een onder­neming), het maxima­liseren van de uitwin­nings­mogelijkheden tegen wan­betalers.